REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Ułańska księgarnia

Sklep internetowy Ułańska Księgarnia działająca pod adresem www.ulanskie.pl/ulanska-ksiegarnia/
prowadzony jest przez Annę Ułańską.

DEFINICJE:

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.

Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim sklep Ułańska Księgarnia dokona skompletowania i wysłania zamówienia.

Konsument – Klient, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

I. Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego sprzedaży Produktów oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.
 2. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Sklepu, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 3. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Zamówienia na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie www.ulanskie.pl/regulamin dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Klienta, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 5. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej:
  kontakt@ulanskie.pl
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 7. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 8. Sklep internetowy działa w oparciu o działalność nierejestrową.
 9. Warunki realizacji zamówienia

  Zamówienia można składać:

  1. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok za pośrednictwem strony internetowej www.ulanskie.pl/ulanska-ksiegarnia/

  Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej: “Kodeks cywilny”), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.

  Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Ułańską Księgarnią jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

  W przypadku zamówień wysyłkowych, towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.

  Dokument sprzedaży (paragon lub faktura) wysyłany jest w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail lub jako wiadomość SMS na podany podczas składania zamówienia numer telefonu komórkowego.

  III. Ceny produktów

  1. Ceny na stronie www.ulanskie.pl/ulanska-ksiegarnia/  podawane są w złotych polskich.

  2. Ceny znajdujące się przy każdej książce, nie zawierają kosztów dostawy.

  3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie www.ulanskie.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Koszt dostawy (jeśli wystąpi) doliczany jest proporcjonalnie do cen książek na fakturze lub paragonie.

  IV. Modyfikacja zamówienia

  1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu spakowania paczki.

  2. Zmian można dokonać kontaktując się bezpośrednio ze sprzedawcą kontaktując się poprzez adres email: kontakt@ulanskie.pl

  3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 7 dni), z którego płatność została dokonana.

  V. Formy płatności

  Zapłaty za zamówienia można dokonać:

  1. Przelewem bankowym na konto:
  Przelew on-line z banku internetowego. W celu skorzystania z tej formy płatności Klient musi posiadać konto w banku internetowym. Przelewu należy dokonać na konto: PKO BANK POLSKI 46 1020 3437 0000 1902 0167 0579. Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia.
  Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Ułańską Księgarnię zapłaty za zamówienie.

  2. Poprzez system PayPal.
  Aby dokonać opłaty należy wybrać formę płatności PayPal. Po wybraniu opcji PayPal Kupujący zostanie przekierowany na strony internetowe www.paypal.com, gdzie będzie mógł opłacić zamówienie. Płatność musi zostać uregulowana do 7 dni od momentu złożenia zamówienia – jeżeli należność nie wpłynie do 7 dni, zamówienie zostaje anulowane. Zamówienie jest przekazywane do realizacji dopiero po wpłynięciu całej należności na konto firmy www.paypal.com, która obsługuje płatności elektroniczne dla Sprzedawcy. Regulamin świadczenia usług PayPal jest dostępny na stronie www.paypal.com.

  VI. Czas realizacji zamówień

  Czas realizacji zamówienia jest podawany przy każdej pozycji. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki. W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie na stronie sklepu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia.

  VII. Warunki reklamacji

  Ułańska Księgarnia zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym, jak również prawnych.

  Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się ze Sprzedawcą na adres e-mail: kontakt@ulanskie.pl

  Ułańska Księgarnia w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.

  VIII. Warunki rozpatrzenia reklamacji:

  1. Dostarczenie wadliwej książki wraz z dowodem zakupu lub jego kopią poprzez odesłanie jej na koszt Konsumenta na adres:

  Anna Ułańska
  Ułańska Księgarnia
  98-170 Widawa, ul. Sosnowa 1

  2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Ułańska Księgarnia wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Ułańska Księgarnia zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy – żądać stosownego obniżenia ceny.

  3. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przez Ułańską Księgarnię przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.

  IX. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

  1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Ułańską Księgarnię. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Ułańska Księgarnia nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Ułańską Księgarnię).

  2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć Ułańskiej Księgarni na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do Ułańskiej Księgarni na adres:

  Anna Ułańska
  Ułańska Księgarnia
  98-170 Widawa, ul. Sosnowa 1 z dopiskiem “zwrot”.

  Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.

  3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Ułańska Księgarnia prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail (po wyraźnym zaznaczeniu takiej opcji – patrz: Załącznik nr 1).

  5. Ułańska Księgarnia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

  6. Ułańska Księgarnia dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  7. Ułańska Księgarnia zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  9. Ułańska Księgarnia informuje, że w przypadku zamówień na kwotę od 299,00 zł wzwyż, Klient otrzymuje rabat w postaci braku doliczenia do ceny towarów kosztów przesyłki. Jeżeli jednak następnie Klient zwróci część towarów, co spowoduje obniżenie wartości zamówienia poniżej kwoty 299,00 zł, rabat zostaje anulowany.

  § 8. Dane osobowe

  1. Rejestrując się w Ułańskiej Księgarni Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.

  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

  3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

  § 9. Postanowienia końcowe

  1. Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy z Ułańską Księgarnią. W przypadku akceptacji warunków umowy Klient potwierdza tę okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się z warunkami umowy, poprzez zaznaczenie właściwej opcji w interaktywnym formularzu. Potwierdzenie zawarcia umowy z Ułańską Księgarnią oraz jej warunków jest również przesyłane niezwłocznie na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu. Dodatkowo, potwierdzenie zawarcia umowy oraz jej warunków jest przesyłane Klientowi także w formie pisemnej w chwili dostarczenia zamówionych rzeczy.

  2. Ułańska Księgarnia informuje, iż Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  – Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Ułańską Księgarnią,
  – Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Ułańską Księgarnią umowy,
  – Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Ułańską Księgarnią, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.
  – niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  – Klient może skorzystać z możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  3. Obecność towarów na stronach Ułańskiej Księgarni nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

  4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 08.09.2020

REGULAMIN

SPRZEDAŻY KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH „E-BOOK”

www.ulanskie.pl

 

 • DEFINICJE
 • e-book – książka w postaci elektronicznej mająca postać pliku elektronicznego, zapisanego w jednym z formatów MOBI, EPUB lub PDF.
 • EPUB – format zapisu e-booka oparty na języku XML przeznaczony na przenośne urządzenia elektroniczne, charakteryzujący się brakiem sztywnego podziału na strony.
 • Hasło – unikatowy ciąg znaków pozwalających na zalogowanie się do Konta.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto – indywidualna część Sklepu przeznaczona dla Klienta zarejestrowanego w Sklepie, za pośrednictwem której może on dokonywać zakupów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Login – unikatowy identyfikator Klienta wykorzystywany do logowania.
 • MOBI – format zapisu Ebooka oparty na języku XHTML, przeznaczony na przenośne urządzenia elektroniczne wyposażone w specjalne oprogramowanie pozwalające na otworzenia pliku MOBI.
 • PDF – format zapisu Ebooka charakteryzujący się sztywnym podziałem na strony.
 • Regulamin – niniejszy regulamin dotyczący zakupu treści cyfrowych.
 • Znak wodny – unikatowy kod służący do zabezpieczenia e-booka przed wykorzystaniem go niezgodnie z niniejszym Regulaminem i udzieloną licencją.
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Regulamin określa zasady i warunki dotyczące zakupu oraz dostarczania przez stronę e-booków.
 • Klient dokonując zamówienia na zakup e-booka zobowiązany jest oświadczyć, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonywania zakupów.
 • ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPU
 • W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje przelewu na nr konta bankowego, który zostanie wysłany w wiadomości emailowej.
 • Po dokonaniu przez Klienta płatności zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej podanej w tytule przelewu link umożliwiający pobranie e-booka na urządzenie. Dostawa e-booka następuje tylko i wyłącznie drogą elektroniczną i jest bezpłatna.
 • Umowę uważa się za zawartą z chwilą dokonania przez Klienta płatności.
 • PŁATNOŚCI
 • Wszystkie ceny podane wyrażone są w polskiej walucie.
 • Sprzedawca podaje ceny e-booków wskazując cenę brutto.
 • Ceną wiążącą jest cena widoczna na stronie zakupu.
 • E-book zostanie wysłany w momencie zaksięgowania wpłaty na konto Sprzedawcy (Anna Ułańska, 98-170 Widawa, ul. Sosnowa 1)
 • FAKTURA VAT
 • Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne żądanie Klienta złożone podczas składania zamówienia.
 • W celu wystawienia faktury VAT Sprzedawca może prosić o podanie niezbędnych danych do wystawienia fv.
 • Sprzedawca wystawia fakturę VAT po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności.
 • Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej w formacie PDF na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 • Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez podania przyczyn.
 • W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć oświadczenie na piśmie lub drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@ulanskie.pl.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni, zwróci Klientowi otrzymane płatności. Jeżeli Klient nie wskaże innej formy – zwrot płatności nastąpi w formie, w której Klient ją zrealizował.
 • Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, który wyraził wyraźną zgodę na udostępnienie przez Sprzedawcę e-booka przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu Konsumenta przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku braku zgody Konsumenta na udostępnienie e-booka przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, dostawa e-booka nastąpi po upływie terminu na odstąpienie od umowy.
 • Klient nie będący Konsumentem nie może odstąpić o umowy ani rozwiązać jej w inny sposób jeżeli zapłacił choćby część za zakupiony ebook lub pobrał zamówionego e-booka.
 • OCHRONA PRAW AUTORSKICH ORAZ LICENCJA
 • E-booki oferowane przez Sprzedawcę stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i objęte są ochroną przewidzianą przez te przepisy.
 • E-booki dostępne na stronie zakupu mogą być zabezpieczone unikatowym Znakiem wodnym albo innym powszechnie stosowanym sposobem zabezpieczenia treści cyfrowych.
 • Klient uprawniony jest do korzystania z zakupionych e-booków tylko na użytek własny i w granicach przewidzianych w niniejszym Regulaminie i w udzielonej licencji.
 • Warunki udzielonej licencji wynikają z niniejszego Regulaminu lub ze szczegółowych warunków licencji dotyczących poszczególnych e-booków, które mogą się różnić między sobą.
 • Klient może wprowadzać zakupione e-booki do pamięci urządzeń elektronicznych oraz odczytywać je za ich pomocą.
 • Klient nie jest uprawniony do:
  ingerowania w treść e-booka,
  wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania e-booka lub jego fragmentu w szczególności poprzez jego wydrukowanie, kopiowanie lub przepisanie,
  usuwania technicznych zabezpieczeń e-booka, w szczególności Znaku wodnego,
  wykorzystywania e-booka w celach komercyjnych,
  oddawania e-booka w najem, do używania lub korzystania osobom trzecim.
 • Klient nie ma prawa do udzielania dalszych licencji.
 • Klient jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami licencji. Dokonując akceptacji Regulaminu Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia licencji. Powyższe dotyczy także szczegółowych warunków licencji, jeśli zaprezentowano je odrębnie wraz z e-bookiem w szczególności podczas składania zamówienia przez Klienta.
 • W przypadku wykrycia przez Sprzedawcę działań Klienta lub osób trzecich działających na zlecenie lub w porozumieniu z Klientem naruszających prawa autorskie do e-booka, Sprzedawca może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.
 • REKLAMACJE I SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
 • Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 • Reklamacja może być złożona w szczególności gdy:
  – Klient nie otrzyma linku do e-booka oraz informacji o sposobie jego pobrania w terminie 12 godzin od dokonania zapłaty.
  otrzymany plik e-booka okaże się uszkodzony lub jego odtworzenie na właściwym do tego urządzeniu nie będzie możliwe.
 • Klient może złożyć reklamacje w formie pisemnej wysyłając reklamacje na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej kontakt@ulanskie.pl
 • Sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości mailowej.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni wymieni e-booka na wolnego od wad lub zwróci Klientowi równowartość uiszczonej ceny. Jeżeli Klient nie wskaże innej formy – zwrot płatności nastąpi w formie, w której Klient ją zrealizował.
 • Reklamacje należy zgłosić w terminie jednego roku od dnia pierwszego pobrania e-booka. Reklamacje zgłaszane po upływie tego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
 • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/ sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 • Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia e-booków bez wad.
 • Sprzedawca nie gwarantuje, że każde urządzenie elektroniczne prawidłowo odtworzy e-booka, nawet jeżeli jego producent zapewnia o zgodności urządzenia z e-bookami zapisanymi w określonym formacie. W przypadku wątpliwości należy zapoznać się z instrukcją urządzenia końcowego i sprawdzić obsługiwany format plików.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia spowodowany Siłą wyższą.
 • Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o braku możliwości zrealizowania zamówienia z powodu wystąpienia Siły wyższej.
 • Jeżeli Siła wyższa wystąpi po dokonaniu płatności przez Klienta, a realizacja zamówienia nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie trzech dni roboczych od dnia zapłaty, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków w formie, w której Klient ją zrealizował, a umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działalność administratorów serwerów pocztowych Klienta, w szczególności za blokowanie przesyłania wiadomości mailowych na adres podany przez Klienta przy rejestracji, a także za blokowanie i usuwanie wiadomości mailowych przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu elektronicznym Klienta.
 •  DANE OSOBOWE
 • Sprzedawca pozostaje Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Dane osobowe Klienta podane w procesie rejestracji Konta lub składania zamówienia bez rejestracji przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie
 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Do odtworzenia plików w formacie EPUB wymagane jest dedykowane oprogramowanie (np. Adobe Digital Editions dla urządzeń z systemem Windows, Aldiko dla urządzeń z system Android lub iBooks dla urządzeń z system iOS).
 • Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o prawach konsumenta.
 • Umowa sprzedaży e-booków podlega prawu polskiemu.
 • Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży e-booków jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyjątkiem umów zawartych z Konsumentami.
 • Roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zostają wyłączone. Postanowienie to nie odnosi się do umów zawieranych z Konsumentami.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z e-booków. Postanowienie to nie odnosi się do umów zawieranych z Konsumentami.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.04.2020r.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi dotyczącymi świadczenia usług oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
 • Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu przesyłając nową treść Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz udostępniając nową treść regulaminu na stronie internetowej Sklepu.
 • Do Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili składania Zamówienia.