REGULAMIN

SPRZEDAŻY KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH „E-BOOK”

www.ulanskie.pl

 

 • DEFINICJE
 • e-book – książka w postaci elektronicznej mająca postać pliku elektronicznego, zapisanego w jednym z formatów MOBI, EPUB lub PDF.
 • EPUB – format zapisu e-booka oparty na języku XML przeznaczony na przenośne urządzenia elektroniczne, charakteryzujący się brakiem sztywnego podziału na strony.
 • Hasło – unikatowy ciąg znaków pozwalających na zalogowanie się do Konta.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto – indywidualna część Sklepu przeznaczona dla Klienta zarejestrowanego w Sklepie, za pośrednictwem której może on dokonywać zakupów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Login – unikatowy identyfikator Klienta wykorzystywany do logowania.
 • MOBI – format zapisu Ebooka oparty na języku XHTML, przeznaczony na przenośne urządzenia elektroniczne wyposażone w specjalne oprogramowanie pozwalające na otworzenia pliku MOBI.
 • PDF – format zapisu Ebooka charakteryzujący się sztywnym podziałem na strony.
 • Regulamin – niniejszy regulamin dotyczący zakupu treści cyfrowych.
 • Znak wodny – unikatowy kod służący do zabezpieczenia e-booka przed wykorzystaniem go niezgodnie z niniejszym Regulaminem i udzieloną licencją.
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Regulamin określa zasady i warunki dotyczące zakupu oraz dostarczania przez stronę e-booków.
 • Klient dokonując zamówienia na zakup e-booka zobowiązany jest oświadczyć, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonywania zakupów.
 • ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPU
 • W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje przelewu na nr konta bankowego, który zostanie wysłany w wiadomości emailowej.
 • Po dokonaniu przez Klienta płatności zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej podanej w tytule przelewu link umożliwiający pobranie e-booka na urządzenie. Dostawa e-booka następuje tylko i wyłącznie drogą elektroniczną i jest bezpłatna.
 • Umowę uważa się za zawartą z chwilą dokonania przez Klienta płatności.
 • PŁATNOŚCI
 • Wszystkie ceny podane wyrażone są w polskiej walucie.
 • Sprzedawca podaje ceny e-booków wskazując cenę brutto.
 • Ceną wiążącą jest cena widoczna na stronie zakupu.
 • E-book zostanie wysłany w momencie zaksięgowania wpłaty na konto Sprzedawcy (Anna Ułańska, 98-170 Widawa, ul. Sosnowa 1)
 • FAKTURA VAT
 • Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne żądanie Klienta złożone podczas składania zamówienia.
 • W celu wystawienia faktury VAT Sprzedawca może prosić o podanie niezbędnych danych do wystawienia fv.
 • Sprzedawca wystawia fakturę VAT po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności.
 • Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej w formacie PDF na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 • Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez podania przyczyn.
 • W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć oświadczenie na piśmie lub drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@ulanskie.pl.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni, zwróci Klientowi otrzymane płatności. Jeżeli Klient nie wskaże innej formy – zwrot płatności nastąpi w formie, w której Klient ją zrealizował.
 • Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, który wyraził wyraźną zgodę na udostępnienie przez Sprzedawcę e-booka przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu Konsumenta przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku braku zgody Konsumenta na udostępnienie e-booka przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, dostawa e-booka nastąpi po upływie terminu na odstąpienie od umowy.
 • Klient nie będący Konsumentem nie może odstąpić o umowy ani rozwiązać jej w inny sposób jeżeli zapłacił choćby część za zakupiony ebook lub pobrał zamówionego e-booka.
 • OCHRONA PRAW AUTORSKICH ORAZ LICENCJA
 • E-booki oferowane przez Sprzedawcę stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i objęte są ochroną przewidzianą przez te przepisy.
 • E-booki dostępne na stronie zakupu mogą być zabezpieczone unikatowym Znakiem wodnym albo innym powszechnie stosowanym sposobem zabezpieczenia treści cyfrowych.
 • Klient uprawniony jest do korzystania z zakupionych e-booków tylko na użytek własny i w granicach przewidzianych w niniejszym Regulaminie i w udzielonej licencji.
 • Warunki udzielonej licencji wynikają z niniejszego Regulaminu lub ze szczegółowych warunków licencji dotyczących poszczególnych e-booków, które mogą się różnić między sobą.
 • Klient może wprowadzać zakupione e-booki do pamięci urządzeń elektronicznych oraz odczytywać je za ich pomocą.
 • Klient nie jest uprawniony do:
  ingerowania w treść e-booka,
  wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania e-booka lub jego fragmentu w szczególności poprzez jego wydrukowanie, kopiowanie lub przepisanie,
  usuwania technicznych zabezpieczeń e-booka, w szczególności Znaku wodnego,
  wykorzystywania e-booka w celach komercyjnych,
  oddawania e-booka w najem, do używania lub korzystania osobom trzecim.
 • Klient nie ma prawa do udzielania dalszych licencji.
 • Klient jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami licencji. Dokonując akceptacji Regulaminu Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia licencji. Powyższe dotyczy także szczegółowych warunków licencji, jeśli zaprezentowano je odrębnie wraz z e-bookiem w szczególności podczas składania zamówienia przez Klienta.
 • W przypadku wykrycia przez Sprzedawcę działań Klienta lub osób trzecich działających na zlecenie lub w porozumieniu z Klientem naruszających prawa autorskie do e-booka, Sprzedawca może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.
 • REKLAMACJE I SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
 • Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 • Reklamacja może być złożona w szczególności gdy:
  – Klient nie otrzyma linku do e-booka oraz informacji o sposobie jego pobrania w terminie 12 godzin od dokonania zapłaty.
  otrzymany plik e-booka okaże się uszkodzony lub jego odtworzenie na właściwym do tego urządzeniu nie będzie możliwe.
 • Klient może złożyć reklamacje w formie pisemnej wysyłając reklamacje na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej kontakt@ulanskie.pl
 • Sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości mailowej.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni wymieni e-booka na wolnego od wad lub zwróci Klientowi równowartość uiszczonej ceny. Jeżeli Klient nie wskaże innej formy – zwrot płatności nastąpi w formie, w której Klient ją zrealizował.
 • Reklamacje należy zgłosić w terminie jednego roku od dnia pierwszego pobrania e-booka. Reklamacje zgłaszane po upływie tego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
 • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/ sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 • Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia e-booków bez wad.
 • Sprzedawca nie gwarantuje, że każde urządzenie elektroniczne prawidłowo odtworzy e-booka, nawet jeżeli jego producent zapewnia o zgodności urządzenia z e-bookami zapisanymi w określonym formacie. W przypadku wątpliwości należy zapoznać się z instrukcją urządzenia końcowego i sprawdzić obsługiwany format plików.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia spowodowany Siłą wyższą.
 • Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o braku możliwości zrealizowania zamówienia z powodu wystąpienia Siły wyższej.
 • Jeżeli Siła wyższa wystąpi po dokonaniu płatności przez Klienta, a realizacja zamówienia nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie trzech dni roboczych od dnia zapłaty, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków w formie, w której Klient ją zrealizował, a umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działalność administratorów serwerów pocztowych Klienta, w szczególności za blokowanie przesyłania wiadomości mailowych na adres podany przez Klienta przy rejestracji, a także za blokowanie i usuwanie wiadomości mailowych przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu elektronicznym Klienta.
 •  DANE OSOBOWE
 • Sprzedawca pozostaje Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Dane osobowe Klienta podane w procesie rejestracji Konta lub składania zamówienia bez rejestracji przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie
 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Do odtworzenia plików w formacie EPUB wymagane jest dedykowane oprogramowanie (np. Adobe Digital Editions dla urządzeń z systemem Windows, Aldiko dla urządzeń z system Android lub iBooks dla urządzeń z system iOS).
 • Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o prawach konsumenta.
 • Umowa sprzedaży e-booków podlega prawu polskiemu.
 • Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży e-booków jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyjątkiem umów zawartych z Konsumentami.
 • Roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zostają wyłączone. Postanowienie to nie odnosi się do umów zawieranych z Konsumentami.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z e-booków. Postanowienie to nie odnosi się do umów zawieranych z Konsumentami.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.04.2020r.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi dotyczącymi świadczenia usług oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
 • Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu przesyłając nową treść Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz udostępniając nową treść regulaminu na stronie internetowej Sklepu.
 • Do Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili składania Zamówienia.
 • Jeśli e-book został zakupiony w okresie trwania przedsprzedaży tj. 17.04-23.04.2020 r. wysyłka e-booka nastąpi w dniu jego premiery tj. 23.04.2020r. Na adres e-mail podany w tytule przelewu.